متخصص زنان و زایمان متخصص زنان و زایمان
ساری یاب

ایران، مازندران،ساری

تلفن : 0428 3327 011

موبایل:73 703 22 911 98+

ایمیل: info[a]sariyab.com

متخصص زنان و زایمان Tag

دکتر سپیده پیوندی فلوشیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بورد تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر تهران دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علو پزشکی ایران شهر تهران دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدیر و مسئول فنی مرکز درمان ناباروری مادر (مرکز...