فوق تخصص نفرولوژی
عضور هیئت علمی دانشگاه علو پزشکی