بذر گلستانه افتخار تهیه، بوجاری و بسته بندی انواع بذر گیاهان دارویی، سبزی و صیفی را دارد . و در تهیه انواع برگ گیاهان دارویی .